தமிழ் / ENGLISH

 • Arulmigu Bakthavachaleswarar Temple
 • Arulmigu Bakthavachaleswarar Temple-1
 • Arulmigu Bakthavachaleswarar Temple-2
 • Arulmigu Bakthavachaleswarar Temple-3
 • Arulmigu Bakthavachaleswarar Temple-4
 • Arulmigu Bakthavachaleswarar Temple-5
 • Arulmigu Vedhagiriswarar Temple
 • Arulmigu Vedhagiriswarar Temple-1
 • Arulmigu Vedhagiriswarar Temple-2
 • Arulmigu Vedhagiriswarar
 • jquery gallery
 • Thirukalukundram temple 01
Arulmigu Bakthavachaleswarar Temple1 Arulmigu Bakthavachaleswarar Temple-12 Arulmigu Bakthavachaleswarar Temple-23 Arulmigu Bakthavachaleswarar Temple-34 Arulmigu Bakthavachaleswarar Temple-45 Arulmigu Bakthavachaleswarar Temple-56 Arulmigu Vedhagiriswarar Temple7 Arulmigu Vedhagiriswarar Temple-18 Arulmigu Vedhagiriswarar Temple-29 Arulmigu Vedhagiriswarar10 Arulmigu Vedhagiriswarar-111 Thirukalukundram temple 0112
 ARULMIGU THIRIPURASUNDARI AMMAN AND ARULMIGU VEDHAGIRISWARAR TEMLE-THIRUKALUKUNDRAM

ஐந்து கரத்தனை யானை முகத்தனை
   இந்தின் இளம்பிறை போலும் எயிற்றனை
   நந்தி மகன்றனை ஞானக் கொழுந்தினைப்
   புந்தியில் வைத்தடி போற்றுகின்றேனே.

விநாயகர் துதி

முருகனே செந்தில் முதல்வனே மாயோன்
   மருகனே ஈசன் மகனே ஒருகைமுகன்
   தம்பியே நின்னுடைய தண்டைகால் எப்பொழுதும்
   நம்பியே கைதொழுவென் நான்.

முருகர் துதி

TEMPLE TIMINGS :6AM TO 12AM, 4PM TO 8.30PM .| Pooja Time : Kaala Shanthi Pooja 8.00 a.m. | Uchchi Kaala Pooja 11.00 a.m. | Sayaratchai Pooja 5.30 p.m. | Arthasama Pooja 8.00 p.m.    | KANNI RAASI PARIKAARA TEMPLE |    | ADVERTIS IN THIS WEBSITE CONTACT +91-9382803989 | SUNDHARAR THIRUNAAL|

CHITHIRAI FESTIVAl

CHITHIRAI FESTIVAL

Thirumalai Chokkamman

THIRUMALAI CHOKKAMMAN TEMPLE

Amman Thiruvizha

ARULMIGU THIRIPURASUNDARI AMMAN THIRUVIZHA